Pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām

Ir pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām. Vēl līdz  piektdienai, 11. februārim ikviena vidusskola (vai cita vidējās izglītības   iestāde) Latvijā var pieteikties un saņemt bez maksas Eiropas Dienasgrāmatas 2011./2012. mācību gadam. Tās paredzētas visiem skolēniem, kas nākamgad mācīsies 11. klasē (vai profesionālo vidējās izglītības mācības iestāžu gadījumā – 2. kursā).
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

Komisija atzinīgi novērtē ierēdņu veiksmīgo pieņemšanu darbā no tām dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. gadā

Pārejas perioda beigās (31.12.2010.) Eiropas Komisija ir pārsniegusi savus mērķus, lai pieņemtu darbā personālu no tām 10 dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. gadā. Nobeiguma ziņojums liecina, ka laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2010. gada beigām Komisija pieņēma darbā 4004 ierēdņus un pagaidu darbiniekus no Čehijas, Kipras, Igaunijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas un Slovēnijas, krietni pārsniedzot iepriekš noteikto vērienīgo mērķi – 3508 darbinieki. Arī attiecībā uz personālu augstākajā vadības līmenī Komisija ir pārsniegusi izvirzīto mērķi, proti, pieņemt darbā vismaz vienu darbinieku no katras minētās dalībvalsts ģenerāldirektora vai ģenerāldirektora vietnieka amatā. Tikpat veiksmīgi tika pieņemti darbā arī direktori un nodaļu vadītāji. Darbinieku no ES-10 dalībvalstīm pieņemšana darbā pozitīvi ietekmēja arī dzimumu līdzsvaru Komisijā, proti, 2010. gada beigās šajā iestādē bija vairāk sieviešu nekā vīriešu un sieviešu-vadītāju skaits bija lielāks nekā pirms 2004. gada paplašināšanās. Veiksmīgi turpinās arī pārejas periods ierēdņu no Bulgārijas un Rumānijas pieņemšanai darbā; tas ilgs līdz 2011. gada beigām.
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

ES priekšlikums par pasažieru datiem, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu ES Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvai, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Priekšlikumā gaisa pārvadātājiem tiek noteikts pienākums sniegt ES dalībvalstīm datus par pasažieriem, kas ieceļo ES vai izceļo no tās, vienlaikus garantējot privātuma un personas datu aizsardzības augstu līmeni.
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Vairāk nekā seši miljoni jauniešu ES pārtrauc izglītību un apmācību, labākajā gadījumā ieguvuši zemākā līmeņa vidējo izglītību. Viņi saskaras ar nopietnām grūtībām, meklējot darbu, biežāk kļūst par bezdarbniekiem un ir lielākā mērā atkarīgi no pabalstiem. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana kavē ekonomikas un sociālo attīstību un rada nopietnus šķēršļus Eiropas Savienības mērķim veidot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Komisija šodien apstiprināja rīcības plānu, kas dalībvalstīm palīdzēs īstenot stratēģijas Eiropa 2020 pamatmērķi — līdz desmitgades beigām samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo audzēkņu ES vidējo rādītāju no pašreizējiem 14,4 % līdz rādītājam zem 10 %. 
Ziņa publicēta 31.01.2011lasīt vairāk...

Komisija sāk vērienīgu programmu, lai padziļinātu pakalpojumu vienoto tirgu

Lai gan pakalpojumi ir avots divām trešdaļām ES IKP un darbavietu, tie joprojām veido tikai vienu piektdaļu no ES kopējās tirdzniecības starp dalībvalstīm. Pašlaik tikai aptuveni 8 % Eiropas MVU veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs. Šādas dinamikas nepilnības ne vien mazina patērētājiem sniegtās izvēles iespējas, bet arī liek šķēršļus mazu un inovatīvu uzņēmumu centieniem attīstīties, pilnveidot savu darbību un kļūt konkurētspējīgākiem. Lai līdz 2012. gadam atraisītu pakalpojumu vienotā tirgus potenciālu, Eiropas Komisija šodien pieņēma mērķtiecīgu pasākumu kopumu atlikušo problēmu risināšanai. Pakalpojumu direktīvai ir konkrēts nolūks: likvidēt liekos un apgrūtinošos šķēršļus pakalpojumu tirdzniecībai vienotajā tirgū. Gadu pēc Pakalpojumu direktīvas īstenošanas termiņa Komisija un dalībvalstis ir pabeigušas izvērtēt, kā šī direktīva ir īstenota praksē. Noslēdzoties tā sauktajam „savstarpējās izvērtēšanas” procesam, tika secināts, ka, neraugoties uz sasniegtajiem pozitīvajiem rezultātiem, pakalpojumu vienotais tirgus visu savu potenciālu pilnībā vēl nerealizē. 
Ziņa publicēta 27.01.2011lasīt vairāk...

Eiropas Komisija rīko apspriešanu par Eiropas publiskā iepirkuma tirgus modernizāciju

Publiskais iepirkums veido aptuveni 17 % no ES IKP. Laikā, kad daudzās ES dalībvalstīs tiek samazināts budžets un vērojamas ekonomiskas grūtības, publiskā iepirkuma politikai ir jānodrošina pēc iespējas optimāls sabiedrības līdzekļu izmantojums, lai sekmētu izaugsmi un darbavietu radīšanu. Tāpēc būtu nepieciešami elastīgi un lietotājam draudzīgi rīki, lai gan Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan piegādātājiem būtu pieejamas pārredzamas un uz godīgas konkurences principiem balstītas iepirkuma procedūras. Tālab Eiropas Komisija šodien uzsāka sabiedrisko apspriešanu. Šajā atklātajā diskusijā ar ieinteresētajām personām galveno uzmanību veltīs publiskā iepirkuma noteikumu, rīku un paņēmienu modernizēšanai, lai varētu labāk sasniegt minētos mērķus. Līdz 2011. gada 18. aprīlim jāsniedz atbildes uz Zaļās grāmatas jautājumiem.
Ziņa publicēta 27.01.2011lasīt vairāk...

Arī cietumā ir cilvēki

Lai gan sabiedrība tos, kuri nonākuši cietumā, lielākoties nevēlas saukt par cilvēkiem, tie tomēr ir cilvēki. Patiesībā, lai veicinātu to, ka viņi atkal nepastrādā kādu noziegumu, valstī daudz intensīvāk būtu jādomā un jāpiedāvā apmācību programmas profesiju apgūšanai, kā arī – jāizstrādā reāla programma, kā nodrošināt šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā pēc soda izciešanas. Taču, ja ieslodzījuma vietā šiem ļaudīm ir iespēja apgūt amatus, pateicoties ES finansiālam atbalstam, tad pēc iznākšanas brīvībā, lielā mērā viss atkarīgs no paša cilvēka vēlmes un spējām dzīvot un strādāt atbilstoši sabiedrības normām. 
Ziņa publicēta 26.01.2011lasīt vairāk...

Aicinājums pieteikties Žurnālistikas balvai

Sākot ar 15.janvāri Eiropas Parlaments aicina mediju pārstāvjus pieteikties Žurnālistikas balvai. Žurnālisti var pieteikt darbus kas ziņojuši par Eiropas lietām un veicinājuši izpratni par Eiropas Savienības institūcijām un/vai politikas jautājumiem.
Ziņa publicēta 24.01.2011lasīt vairāk...

ES pētniecības un inovāciju finansējums — grozījumi, kas pētniekiem un MVU nekavējoties samazinās birokrātiskos šķēršļus

Šodien Eiropas Komisija pieņēma pasākumus, lai labākajiem pētniekiem un inovatīvākajiem uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), padarītu pievilcīgāku un pieejamāku dalību pašreizējā ES Septītajā pētniecības pamatprogrammā (PP7). Pamatojoties uz vienkāršošanas plānu, ar ko Komisija iepazīstināja 2010. gada aprīlī, šie pasākumi tiks nekavējoties īstenoti.
Ziņa publicēta 24.01.2011lasīt vairāk...