Publicēts jauns īstenošanas ziņojums un sākas jauna apspriešanās kārta par ES darba laika direktīvas pārskatīšanu

Šodien Eiropas Komisija ar darba ņēmēju un darba devēju pārstāvjiem sāka otro posmu obligātajā apspriešanās, kura ir daļa no pārskatīšanas, ko Komisija veic saistībā ar ES darba laika direktīvu. Tā turklāt iesniedza detalizētu ziņojumu par darba laika direktīvas tiesisko īstenošanu dalībvalstīs. Jaunā apspriešanās aicina sociālos partnerus paust viedokli par iespējām pārskatīt ES darba laika noteikumus. Tā arī iepazīstina ar svarīgākajiem rezultātiem, kas gūti pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem (IP/10/345) un sniedz pārskatu par jaunākajiem pierādījumiem par darba laika tendencēm un modeļiem un dalībvalstīs spēkā esošo noteikumu sociālekonomisko ietekmi.
Ziņa publicēta 21.12.2010lasīt vairāk...

Kopīgais paziņojums pēc darba vizītes Latvijā

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) darbinieki kopīgā darba vizītē no 7. līdz 14. decembrim apmeklēja Latviju, lai turpinātu sarunas ar Latvijas pārvaldes iestādēm par 2011. gada budžeta projekta izstrādi.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Digitālā programma: tās pārskatīšana liecina par lielu MVU ieinteresētību un valdības atbalstu IKT izmantošanai, lai palīdzētu veciem cilvēkiem

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar "Interaktīvas automatizētas dzīves vides" kopējās programmas (AAL JP) progresa ziņojumu, kurā uzsvērta mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) augstā iesaistīšanās pakāpe projektos, līdzdalības valstu liela apjoma finansiālais atbalsts un ieteikumi turpmāku pozitīvu rezultātu nodrošināšanai. Šajā 600 miljonu eiro vērtajā pētniecības un attīstības finansējuma programmā iesaistītas 23 valstis un ES, lai uzlabotu gados vecāku cilvēku dzīves kvalitāti ar uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstītu risinājumu palīdzību. Šis Eiropas Parlamentam un Ministru Padomei adresētais ziņojums ir svarīgs solis, lai nostiprinātu AAL JP, vienu no galvenajiem Eiropas Digitālās programmas pasākumiem (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). AAL JP var sniegt ievērojamu ieguldījumu turpmākajā izmēģinājuma projektā “Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām” (sk. IP/10/1609).
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Eiropas Savienība nodarbinātības un izaugsmes mērķu centrā izvirza cīņu pret nabadzību

Vairāk nekā 80 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju joprojām dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un ceturtdaļa no tiem ir bērni. Ekonomiskā krīze situāciju ir saasinājusi, neaizsargātās iedzīvotāju grupas vēl vairāk pakļaujot nabadzības riskam. Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010. gadā tuvojas noslēgumam, un Eiropas Savienībai nākamajā desmitgadē jāturpina aktīvāks darbs pie šīs galvenās problēmas risināšanas. Lai izaugsme būtu ilgtspējīga un iekļaujoša, ir būtiski sabiedrības un darba tirgus uzmanību īpaši pievērst neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Nabadzības samazināšana ir turpmākās izaugsmes dzinējspēks. Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas ES vadītāji pirmo reizi ir noteikuši konkrētu, skaitliski mērāmu mērķi, proti, līdz 2020. gadam palīdzēt izkļūt no nabadzības un sociālās atstumtības vismaz 20 miljoniem cilvēku. Šodien publicētajā paziņojumā "Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību" izklāstītas iespējas palīdzēt dalībvalstīm paātrināt sociālās atstumtības novēršanas pasākumus. Dalībvalstīm tagad jānosaka pašām savi vērienīgie valsts mērķi un katru gadu jāziņo par īstenoto progresu. Komisija atbalstīs šos centienus, cita starpā, izmantojot sociālās aizsardzības, nodarbinātības un izglītības politiku, kā arī izmantojot ES finansējumu. Komisija arī veicinās jaunas partnerības un jaunus nabadzības apkarošanas veidus, izmantojot sociālās inovācijas, lai pārbaudītu jaunas politikas idejas.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Vide: Komisijas bioloģiskās daudzveidības kampaņa saņem starptautisku apbalvojumu

Eiropas Komisijas kampaņa, kuras mērķis ir vairot izpratni par bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, ir ieguvusi komunikācijas jomā prestižo „Eiropas izcilības balvu”. Apbalvojuma saņēmējus izvēlas neatkarīga žūrija, kuru veido 30 vadošie speciālisti komunikācijas jomā, un to piešķir komunikācijas speciālistiem par izciliem sasniegumiem. Apbalvojums tika piešķirts kategorijā “Vide un ekoloģija”. Kampaņa ar tās videoklipu un saukli “visi esam iesaistīti” ir uzrunājusi miljoniem iedzīvotāju visā Eiropā, un tā turpināsies līdz nākamajam gadam.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Virzība uz Eiropas publisko pakalpojumu sadarbspēju

Eiropas Komisija šodien nākusi klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir rosināt valsts iestādes visā ES maksimizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sociālo un ekonomisko potenciālu. Paziņojumā "Virzība uz Eiropas publisko pakalpojumu sadarbspēju" pausts nolūks izveidot kopīgu pieeju, kā dalībvalstu iestādes varētu palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot ES vienotā tirgus priekšrocības. Pilnībā izmantojot vienotā tirgus piedāvātās iespējas, iedzīvotājiem bieži nākas sniegt vai saņemt informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami darbam, mācībām vai ceļošanai ES, un nosūtīt tos valsts iestādēm citā dalībvalstī. Uzņēmējdarbībā ir līdzīga situācija. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai valsts iestādes sniegtu efektīvus, rezultatīvus pārrobežu e-pārvaldes pakalpojumus, kā atspoguļots Komisijas nesen pieņemtajā e-pārvaldes rīcības plānā (sk. IP/10/1718), saskaņā ar Eiropas digitalizācijas programmu (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Efektīvas sadarbspējas nepieciešamība ir centrālais aspekts Eiropas digitalizācijas programmā, kas ir viena no stratēģijas „Eiropa 2020” galvenajām iniciatīvām. Komisijas paziņojumā izklāstīta Eiropas sadarbspējas stratēģija un Eiropas sadarbspējas satvars, uz kā būtu jāveido valsts iestāžu IKT politika visā Savienībā.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Vide. Komisija uzsāk apspriešanos par LIFE+ un Natura 2000

Eiropas Komisija ir uzsākusi divas tiešsaistes apspriešanās vides jomā. Pirmā apspriešanās ir par nākamo videi paredzēto finanšu instrumentu, kurš nāks LIFE+ instrumenta vietā pēc tā termiņa beigām 2013. gada beigās. Otrā ir par Natura 2000 — ES aizsargājamo teritoriju tīkla — finansēšanu. Abas apspriešanās notiks līdz 2011. gada februāra vidum.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Digitālā programma. Komisija sāk konsultācijas par ES mobilo telefona sakaru viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanu

Eiropas Komisija šodien sāktajā publiskajā apspriešanā vēlas noskaidrot patērētāju, uzņēmēju, telekomunikāciju operatoru un valsts iestāžu viedokli par ES mobilo tālruņa sakaru viesabonēšanas tirgu. ES Viesabonēšanas regulā viesabonēšanas balss sakariem un teksta ziņu pārraidei ES teritorijā noteikta maksimālā mazumtirdzniecības cena, tomēr vēl nav izveidojies viesabonēšanas pakalpojumu tirgus, kurā valda konkurence. Operatori parasti nosaka viesabonēšanas cenas, kas tikai pavisam nedaudz mazākas par reglamentēto maksimālo cenu, un par viesabonēšanas pakalpojumiem joprojām gūst nepamatoti augstu peļņu. "Eiropas Digitālajā programmā" (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) izvirzīts mērķis panākt, lai līdz 2015. gadam panāktu, ka viesabonēšanas tarifi ir gandrīz tādi paši kā valstu tarifi. Komisija aicina ieinteresētās puses novērtēt patlaban spēkā esošos ES noteikumus par viesabonēšanu un izteikt viedokļus par to, kā, aizsargājot Eiropas patērētāju un uzņēmēju intereses, veicināt konkurenci viesabonēšanas pakalpojumu tirgū. Apspriešana ilgs līdz 2011. gada 11. februārim, un tās rezultāti tiks izmantoti ES patlaban spēkā esošās viesabonēšanas pakalpojumu regulas pārskatīšanai, kas jāveic līdz 2011. gada jūnija beigām.
Ziņa publicēta 16.12.2010lasīt vairāk...

Digitālā programma. E-pārvaldes rīcības plāns nogludinās piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija ir iepazīstinājusi ar vērienīgu programmu kopdarbam ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm, lai paplašinātu un uzlabotu pakalpojumus, ko tās piedāvā internetā. E-pārvaldes jaunajā rīcības plānā turpmākajiem pieciem gadiem paredzēti četrdesmit konkrēti pasākumi, kas dos iespējas pilsoņiem un uzņēmumiem izmantot tiešsaisti, lai, piemēram, reģistrētu uzņēmējdarbību, pieteiktos uz sociālo nodrošinājumu un slimības pabalstiem, tos saņemtu, imatrikulētos augstskolā vai izteiktu piedāvājumu piegādāt preces un sniegt pakalpojumus pārvaldes iestādēm. E-pārvaldes veicināšana budžeta ierobežojumu laikā var palīdzēt paaugstināt Eiropas konkurētspēju un ļaut pārvaldes iestādēm piedāvāt uzlabotus pakalpojumus, efektīvāk izlietojot līdzekļus. Tādēļ tā ir fundamentāla daļa no Digitālās programmas Eiropai, kuras mērķis ir līdz 2015. gadam paplašināt e-pārvaldes pakalpojumu lietošanu pilsoņu vidū līdz 50 % un uzņēmumu vidū līdz 80 % (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).Jaunā rīcības plāna pamatā ir 2006. gada Eiropas e-pārvaldes rīcības plānaIP/06/523) gūtā pieredze. (sk.
Ziņa publicēta 15.12.2010lasīt vairāk...