ES ekonomikas pārvaldība: Komisija nosaka gada prioritātes ES izaugsmei

EK: Nosaka gada prioritātes ES izaugsmeiEiropa ir sagatavojusi visaptverošu plānu, lai reaģētu uz krīzi un paātrinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi. Patlaban tai jāvelta centieni koordinētā veidā, galveno uzmanību veltot prioritātēm. Komisija šodien nāk klajā tieši ar šādu plānu. Gada izaugsmes pētījumā skaidri norādīts virziens, kurā Eiropai jāstrādā nākamajā gadā, īstenojot desmit neatliekamas darbības, kas galvenokārt vērstas uz makroekonomikas stabilitāti un fiskālo konsolidāciju, strukturālajām reformām un izaugsmi sekmējošiem pasākumiem. Ar Gada izaugsmes pētījumu sākas pirmais „Eiropas pusgads”, kas maina veidu, kādā valdības izstrādā savas valsts ekonomikas un fiskālo politiku. Kad Eiropadome būs to apstiprinājusi, dalībvalstis minētos ieteikumus ņems vērā, savu politikas virzienu un valsts budžeta izstrādē. Tādējādi pirmo reizi vēsturē dalībvalstis un Komisija kopīgi apspriedīs makroekonomikas stabilitāti, strukturālās reformas un izaugsmi veicinošus pasākumus visaptverošā veidā. 
Ziņa publicēta 12.01.2011lasīt vairāk...

Paziņojums par situāciju Haiti gadu pēc zemestrīces

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrinas Eštones, ES attīstības komisāra Andra Piebalga un ES humānās palīdzības komisāres Kristalīnas Georgijevas kopīgs paziņojums par situāciju Haiti gadu pēc zemestrīces.
Ziņa publicēta 11.01.2011lasīt vairāk...

Digitālā programma: “Comité des Sages“ aicina darīt pieejamu tiešsaistē Eiropas kultūras mantojumu, tā sākot "jaunu Renesansi"

Comité des Sages (augsta līmeņa analītiķu grupas) ziņojums par Eiropas kultūras mantojuma digitalizāciju šodien tika iesniegts Nēli Krusai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietneicei, kas ir atbildīga par digitālo programmu, un Andrulai Vasiliu, par izglītību un kultūru atbildīgajai komisārei. Ziņojumā ES dalībvalstis mudinātas pastiprināt centienus, lai ievietotu tiešsaistē kolekcijas, kas glabājas visās to bibliotēkās, arhīvos un muzejos. Tajā uzsvērti ieguvumi, ko dod Eiropas kultūras un zināšanu vieglāka pieejamība. Tajā arī norādīti potenciālie ekonomikas ieguvumi no digitalizācijas, tostarp izmantojot valsts un privātās partnerības, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus tādās nozarēs kā tūrisms, pētniecība un izglītība. Ziņojumā ir atbalstīts digitālās programmas mērķis stiprināt Eiropas digitālo bibliotēku Europeana un ierosināti risinājumi, kā padarīt tiešsaistē pieejamus darbus, uz kuriem attiecas autortiesības. Comité des Sages digitalizācijas jautājumos locekļi ir Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann un Jacques de Decker (sk. IP/10/456). Ziņojuma ieteikumi tiks iekļauti Komisijas plašākā stratēģijā saskaņā ar "Digitālo programmu Eiropai" (Digital Agenda for Europe), lai palīdzētu kultūras iestādēm veikt pāreju uz digitālo ēru.
Ziņa publicēta 10.01.2011lasīt vairāk...

Digitālā programma: Vienkārši viedie tālruņi un tālvadības ierīces veciem cilvēkiem un invalīdiem palīdz saimniekot savos mājokļos

Izmantojot ES finansējumu 2,7 miljonu eiro apmērā, pētnieki no Čehijas, Vācijas, Portugāles, Spānijas un Zviedrijas ir izstrādājuši risinājumu, kas veciem cilvēkiem un invalīdiem ļauj vieglāk kontrolēt dažādās mājas elektroiekārtas un aprīkojumu ar mobilā tālruņa vai citu ierīču palīdzību. Projekta "I2HOME" ietvaros ir izstrādāta individuāla un vienkāršota universālas tālvadības konsoles saskarne, kam pamatā ir pašreizējie un izstrādes stadijā esošie atvērtie standarti. Šī saskarne var būt universālajā tālvadības pultī, mobilajā telefonā, datorā vai citās ierīcēs un var tikt izmantota, piemēram, veļas mazgājamo mašīnu, apgaismojuma, apkures, gaisa kondicionēšanas iekārtu, TV, DVD atskaņotāju un citu mājsaimniecības ierīču ieslēgšanai un darbības programmas izvēlei. Šo tehnoloģiju var izmantot arī ārpus mājas. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana, lai veciem cilvēkiem, vājredzīgajiem vai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem nodrošinātu cienīgu un kvalitatīvu neatkarīgu dzīvi, ir viens no galvenajiem mērķiem Eiropas digitālajā programmā, kuru Eiropas Komisija pieņēma 2010. gada maijā (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200). 
Ziņa publicēta 06.01.2011lasīt vairāk...

ES ratificē ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Oficiāli ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Eiropas Savienība pirmo reizi kļūst par pusi starptautiskam līgumam par cilvēktiesībām. Šīs konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu izmantot savas tiesības tāpat kā jebkurš cits. Šis ir pirmais vispārīgais cilvēktiesību līgums, ko ratificējusi ES kā tāda. To ir parakstījušas arī visas 27 ES dalībvalstis un ratificējušas 16 dalībvalstis (skatīt pielikumu). ES ir 97. šīs konvencijas puse. Konvencijā ir noteikts standartu minimums attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti pilsonisko, politisko, sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzību. Tā atspoguļo ES vispārējo apņemšanos līdz 2020. gadam panākt, lai Eiropas Savienībā dzīvojošajiem 80 miljoniem personu ar invaliditāti nebūtu nekādu šķēršļu, kā tas paredzēts Eiropas Komisijas stratēģijā invaliditātes jomā (IP/10/1505).
Ziņa publicēta 05.01.2011lasīt vairāk...

Biznesa rokasgrāmata ES SFKF VIS lietotājiem

Sagatavots jauns palīgs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas lietotājiem - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas Biznesa rokasgrāmata.
Ziņa publicēta 22.12.2010lasīt vairāk...

Par klimata politiku atbildīgās komisāres Konnijas Hēdegordas paziņojums par ES oglekļa dioksīda emisiju tirgus regulatīvo pārraudzību

"Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgus ir samērā jauns, un savas darbības pirmajos sešos gados tas ir piedzīvojis strauju izaugsmi gan mēroga, gan sarežģītības ziņā.Pasaulē, kurā valda krīze klimata un ekonomikas jomā, pašlaik akūti nepieciešami rentabli risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Tāpēc ir svarīgi panākt to, lai tirgus arī turpmāk paplašinātos un būtu drošs līdzeklis, kas investoriem un lēmumu pieņēmējiem visā ES nodrošina ticamu informāciju par oglekļa dioksīda emisiju cenām.
Ziņa publicēta 21.12.2010lasīt vairāk...

Komisija pastiprina tiesību aktus par drošību Eiropas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar tiesību akta projektu, lai padarītu stingrākus noteikumus par tāda apdraudējuma kontroli, kas rodas smagos nelaimes gadījumos saistībā ar ķīmiskām vielām. Pārskatot tā dēvēto SEVESO II direktīvu, to pielāgos grozījumiem, kas izdarīti ES tiesību aktos par ķīmiskām vielām, kā arī precizēs un atjauninās citus noteikumus. Tas attiecas uz stingrākiem pārbaudes standartiem un tās informācijas apjoma un kvalitātes uzlabošanu, kas sabiedrībai pieejama nelaimes gadījumā. Jauno direktīvu piemēros no 2015. gada 1. jūnija.
Ziņa publicēta 21.12.2010lasīt vairāk...