Uzlabota ES politika, lai labāk informētu patērētājus par pārtikas produktu kvalitāti

Garantēt kvalitāti patērētājiem un taisnīgu samaksu lauksaimniekiem — šie ir galvenie Eiropas Komisijas šodien pieņemtā produktu kvalitātes tiesību aktu kopuma mērķi. Šis produktu kvalitātes tiesību aktu kopums pirmo reizi nosaka visaptverošu politiku attiecībā uz sertifikācijas sistēmām, vērtību vairojošiem lauksaimniecības produktu īpašību apzīmējumiem un produktu standartiem. Līdz šim šie aspekti bija izkaisīti pa vairākiem tiesību aktiem. Ar šo tiesību aktu kopumu Komisija aptver visus ar kvalitāti saistītos aspektus, sākot no atbilstības obligātajām standartu prasībām līdz ļoti specifiskiem produktiem.
Ziņa publicēta 10.12.2010lasīt vairāk...

ES Marijas Kirī vārdā nosauktā programma sniedz finansējumu 50 000. pētniekam

Eiropas Savienības Marijas Kirī vārdā nosauktā rīcības programma, kas sniedz finansējumu dažiem labākajiem pētniekiem pasaulē, šodien ar konferenci Briselē atzīmē īpašu notikumu – 50 000 stipendiātu. Pasākumu atklāja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Jeržiju Buzeku un komisāri Andrulu Vasiliu, jo Marijas Kirī vārdā nosauktā programma ir komisāres atbildības jomā. Kopš Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas sākšanas 1996. gadā tā ir sniegusi atbalstu 100 dažādu tautību pētniekiem, kuri strādā 70 valstīs. 
Ziņa publicēta 09.12.2010lasīt vairāk...

Komisija ierosina jaunus pasākumus, lai uzlabotu turpmāko stabilitāti piena nozarē

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu, kas attiecas uz “līgumattiecībām piena nozarē”. Priekšlikuma mērķis ir uzlabot piena ražotāja pozīciju piena produktu piegādes ķēdē un sagatavot nozari vairāk uz tirgu orientētai un ilgtspējīgai nākotnei. Tajā paredzēta iespēja slēgt rakstiskus līgumus starp piena ražotājiem un pārstrādātājiem un ar ražotāju organizāciju starpniecību vienoties par līguma noteikumiem, tā lai līdzsvarotu piena ražotāju spēju aizstāvēt savas intereses sarunās ar lielākajiem pārstrādātājiem, īpaši ES noteikumi, kurus piemēro starpnozaru organizācijām, un pasākumi, lai uzlabotu pārredzamību tirgū. Ierosināts, ka pasākumi būtu spēkā līdz 2020. gadam un tiks veikti divi starpposma pārskati. Pienācīgi kvantitatīvie ierobežojumi sarunām par līguma nosacījumiem un citi īpaši aizsardzības pasākumi nodrošinātu mērķu īstenošanu, lai pastiprinātu piena ražotāju spēju aizstāvēt savas intereses, vienlaikus aizsargājot konkurenci un MVU intereses. Šodien Komisija arī pieņēma ziņojumu par piena tirgu saistībā ar piena kvotu sistēmas netraucētu pakāpenisku izbeigšanu. 
Ziņa publicēta 09.12.2010lasīt vairāk...

Nostiprināt sankcijas par ES noteikumu pārkāpumiem finanšu pakalpojumu jomā: turpmākā rīcība

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstītas iespējas, kā pastiprināt sankciju piemērošanas režīmu ES finanšu pakalpojumu nozarē. Šobrīd dalībvalstīs piemērotie noteikumi atšķiras, un tie nereti nav pietiekami preventīvi. Izstrādājot šo paziņojumu, ir aplūkoti valstīs spēkā esošie sankciju režīmi, kurus piemēro par to noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem valsts tiesību aktos transponē dažas no svarīgākajām ES direktīvām par finanšu pakalpojumiem, un paziņojumā ir norādītas tās jomas, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi, un ierosināta iespējamā ES līmeņa rīcība nolūkā sasniegt lielāku konverģenci un šo režīmu efektivitāti. Ieinteresēto aprindu pārstāvji var līdz 2011. gada 19. februārim iesniegt savus apsvērumus par šo jautājumu.
Ziņa publicēta 08.12.2010lasīt vairāk...

Meklējot darbu, 10 miljoni cilvēku izmanto Europass CV

Jaunākie dati, ko apkopojusi Eiropas Komisija, liecina, ka vairāk nekā 10 miljoni cilvēku, lai atrastu darbu, pašlaik izmanto Europass CV (curriculum vitae) tiešsaistē. Piedāvājot standartizētu CV šablonu 26 valodās, Europass palīdz darba meklētājiem parocīgi pārdot zināšanas un prasmes darba devējiem visā Eiropā un ārpus tās. Gandrīz puse Europass lietotāju ir jaunāki par 25 gadiem. 
Ziņa publicēta 03.12.2010lasīt vairāk...

Vides jomā visā ES stājušies spēkā jauni noteikumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem

Eiropas Savienībā stājušies spēkā jauni noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību Eiropas tirgū. Jaunais tiesību akts atbalsta centienus apturēt nelikumīgu mežizstrādi, kas nodara ievērojamu kaitējumu videi, izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un traucē atbildīgu meža apsaimniekotāju darbu. Komisijas 2008. gadā ierosinātā regula tika pieņemta pagājušajā mēnesī, un visās dalībvalstīs to piemēros no 2013. gada marta.
Ziņa publicēta 03.12.2010lasīt vairāk...

ES tieslietu ministri atbalsta jaunus noteikumus, lai radītu tiesisko noteiktību starptautisko laulību šķiršanas lietās

ES dalībvalstis šodien apstiprināja noteikumus, kas radīs tiesisko noteiktību starptautiskiem pāriem, kuri vēlas šķirt laulību. Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts, būs iespēja izvēlēties, kuras valsts noteikumi ir piemērojami laulības šķiršanas gadījumā. To mērķis ir nepieļaut labvēlīgākās tiesas izvēli un aizsargāt vājāko pusi šķiršanās strīdu gadījumos. Ar to tiek iezīmēta pirmā reize vēsturē, kad ES dalībvalstis izmanto tā saukto “ciešākas sadarbības” mehānismu, kas ļauj deviņām vai vairāk dalībvalstīm virzīt uz priekšu pasākumu, kurš ir svarīgs, bet saskaņā ar parastajiem balsošanas noteikumiem tomēr tiek bloķēts. Šodienas politiskā vienošanās ir panākta tikai astoņus mēnešus pēc tam, kad Komisija reaģēja uz deviņu dalībvalstu lūgumu ierosināt tiesību aktu (skatīt IP/10/347). Tiklīdz noteikumi tiks pieņemti, sākumā tie būs piemērojami 14 ES dalībvalstīs, bet pārējām būs tiesības pievienoties vēlāk. 
Ziņa publicēta 03.12.2010lasīt vairāk...

Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valdības apstiprina likumu, kas nodrošina aizdomās turētām personām tiesības uz informāciju kriminālprocesā

ES dalībvalstis šodien, tas ir tikai četrus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas, atbalstīja likumprojektu, kas nodrošina apsūdzēto tiesības uz informāciju kriminālprocesā (sk. IP/10/989). Personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, būs jāinformē par viņu tiesībām valodā, ko tie saprot. Tiesību akts nodrošinās, ka ES valstis katrai aizturētai personai (vai personai, uz kuru attiecas Eiropas apcietināšanas orderis) izsniegs paziņojumu par tiesībām, kurā uzskaitītas viņu pamattiesības kriminālprocesa laikā.  Komisija ir sagatavojusi dalībvalstīm paziņojuma par tiesībām paraugu, ko tulkos 22 ES valodās. Tagad par šo tiesību aktu ir jābalso Eiropas Parlamentam. Kopā ar tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu (sk. IP/10/1305 unMEMO/10/351), tiesības uz informāciju kriminālprocesā ir daļa no taisnīgas tiesas nodrošināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt ticību ES vienotajai tiesiskuma telpai. 
Ziņa publicēta 03.12.2010lasīt vairāk...

Jauna tīmekļa vietne zaļāku un efektīvāku transportlīdzekļu izvēlei

Rīt Eiropas Komisija atklās vienkāršu tīmekļa vietni, kas valsts pārvaldes iestādēm un visiem, kam rūp vide, palīdzēs no piedāvājumā esošajiem transportlīdzekļiem izvēlēties tīrāko un energoefektīvāko. Tīru transportlīdzekļu portāls adresē http://www.cleanvehicle.eu būs īpaši noderīgs tāpēc, ka jaunā direktīva par tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanu[1] paredz — no šī mēneša, pērkot transportlīdzekļus sabiedrisku transporta pakalpojumu vajadzībām, jāņem vērā enerģijas patēriņš, CO2 emisijas un piesārņojošo vielu emisijas. Jaunā vietne informēs par ES un visu dalībvalstu tiesību aktiem, kas attiecas uz tīriem un energoefektīviem transportlīdzekļiem, nodrošinās piekļuvi tehniskajiem datiem no Eiropā lielākās transportlīdzekļu datubāzes un sekmēs kopīgus iepirkumus.  
Ziņa publicēta 03.12.2010lasīt vairāk...

Eiropas Komisija par tieslietu un iekšlietu politikas pamatu izvirza pilsonību

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga tuvākajās dienās aicinās dalībvalstis tieslietu un iekšlietu politikas priekšplānā izvirzīt pilsoņus. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga tieslietu ministru sanāksmē 3. decembrī un sociālo lietu ministru sanāksmē 6. decembrī pirmo reizi sniegs ziņojumu par ES pilsonību. Kā 2009. gada septembrī savās politiskajās pamatnostādnēs sacīja Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, ES vēlas “veidot Eiropu tādu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta pilsoņiem”. Šis skatījums ir atspoguļots Lisabonas līgumā, kur ES politikas centrā ir pilsoņi. ES veic konkrētus pasākumus, lai atvieglotu dzīvi tiem 12 miljoniem ES pilsoņu, kuri dzīvo ārpus savas valsts. Komisija, kura 27. oktobrī pieņēma ziņojumu par pilsonību, ierosināja pasākumus, lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi, kad viņi izmanto savas ES tiesības stāties laulībā, pirkt mājokli vai reģistrēt automobili citā ES valstī (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) 
Ziņa publicēta 02.12.2010lasīt vairāk...