ES piešķir 170 miljonus eiro svarīgiem infrastruktūras projektiem visā Eiropā

Eiropas Komisija šodien paziņoja, kuriem projektiem tiks piešķirts Eiropas transporta tīkla (TEN-T) finansējums 170 miljonu eiro kopsummā svarīgas transporta infrastruktūras būvei un modernizācijai visā Eiropas Savienībā. Dotācijas, kas piešķirtas pēc 2010. gada 19. maijā publicētajiem ikgadējiem un daudzgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, palīdzēs dalībvalstīm veidot trūkstošos transporta savienojumus, novērst transporta sistēmas vājās vietas un uzlabot transporta drošumu un drošību. Īpaša vērība tiks pievērsta tam, lai uzlabotu transporta sistēmas ilgtspējīgumu, popularizētu dažādu transporta veidu savienojamību, paātrinātu un veicinātu projektu īstenošanu un sniegtu atbalstu publiskām un privātām partnerībām. 
Ziņa publicēta 21.02.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma: Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par e-parakstiem un e-identifikāciju

Lai palielinātu iedzīvotāju un uzņēmēju uzticēšanos tiešsaistes darījumiem, Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus un citas ieinteresētās personas izteikt savu viedokli par to, kā elektroniskie paraksti un elektroniskā identifikācija (eID) un autentifikācija var palīdzēt veidot Eiropas digitālo vienoto tirgu. Šobrīd problēmas ar personu identitātes un parakstu pārbaudīšanu ir būtisks faktors, kas kavē ES tiešsaistes ekonomikas attīstību. Elektroniskie paraksti un elektroniskā identifikācija (eID) un autentifikācija var būt svarīgs instruments, lai lietotāji un pakalpojumu sniedzēji varētu izmantot drošus, uzticamus un ērti izmantojamus tiešsaistes pakalpojumus, taču efektivitātes labad tas jāievieš visās dalībvalstīs. Minētās apspriešanas rezultāti tiks iekļauti Komisijas pārskatā par spēkā esošo E-paraksta direktīvu un ņemti vērā, sagatavojot plānoto iniciatīvu par savstarpēju elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas atzīšanu. E-komercijas, e-uzņēmējdarbības veicināšana un vienkāršāka administratīvo procedūru veikšana tiešsaistē vienotajā tirgū ir Eiropas digitalizācijas programmas svarīgākie aspekti (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Apspriešanās tiešsaistē tiks organizēta līdz 2011. gada 15. aprīlim.
Ziņa publicēta 18.02.2011lasīt vairāk...

Komisija aicina nodrošināt vispārēju pirmsskolas izglītības pieejamību

Gandrīz katrā astotajā mājsaimniecībā Eiropā ir bērns, kas jaunāks par sešiem gadiem. 19 miljonus jeb katru piekto no šiem bērniem apdraud nabadzība. Šodien Komisija pirmoreiz nāk klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir nodrošināt labāku dzīves sākumu ikvienam bērnam un izveidot sekmīgas mūžizglītības, sociālās integrācijas, personiskās izaugsmes un nodarbināmības pamatu vēlākiem dzīves posmiem. Komisijas priekšlikumos ietilpst aicinājums nodrošināt vispārēju piekļuvi kvalitatīvai pirmsskolas izglītībai, un tie palīdzēs īstenot arī divus Komisijas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus — samazināt mācības priekšlaicīgi pārtraukušo cilvēku īpatsvaru zem 10 % un novērst nabadzības un sociālās atstumtības risku vismaz 20 miljoniem cilvēku. 
Ziņa publicēta 17.02.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa aicina 21 dalībvalsti steidzami veikt pasākumus mobilo satelītsakaru pakalpojumu jomā

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmas īstenošanu, paudusi steidzamu aicinājumu 21 ES dalībvalstij strauji veikt visus likumdošanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai visā ES ieviestu mobilo satelītsakaru pakalpojumus, kurus varētu izmantot ātrdarbīga interneta, mobilās televīzijas un radio vajadzībām vai saziņai ar ES patērētājiem un uzņēmumiem ārkārtas situācijās. Atbilstīgi grafikam, par kuru panākta vienošanās Eiropas Parlamenta un ES Ministru padomes 2008. gada lēmumā, mobilo satelītsakaru pakalpojumi (MSP) visās ES dalībvalstīs jāievieš vēlākais 2011. gada maijā (MEMO/09/237). Tomēr, lai gan pagājuši vairāk nekā 20 mēneši, kopš Komisija izvēlējās divus operatorus šo pakalpojumu sniegšanai Eiropas mērogā, 21 dalībvalstī vēl joprojām nav pieņemti visi valsts noteikumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu MSP ieviešanu. Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa nesen aicināja arī abus attiecīgos operatorus pastiprināt centienus šajā jomā. Svarīgā nozīme, kas bezvadu platjoslas sakaru pakalpojumiem (gan satelītu, gan virszemes) var būt platjoslas pārklājuma nodrošināšanā, it sevišķi attālos un lauku apgabalos, ir uzsvērta Eiropas digitalizācijas programmā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).
Ziņa publicēta 17.02.2011lasīt vairāk...

Horvātija - nākamā ES dalībvalsts?

Parlaments šodien, 16.februārī nobalsoja par rezolūciju, kurā uzsvērts, ka sarunas par Horvātijas dalību ES varētu noslēgties 2011.gada pirmajā pusē ar noteikumu, ka valsts veiks nepieciešamās reformas. Tomēr lielākais izaicinājums Horvātijai varētu būt tās skeptisko pilsoņu pārliecināšana par iespējām, ko sniedz kļūšana par ES dalībvalsti. 
Ziņa publicēta 16.02.2011lasīt vairāk...

Viltotās zāles: Parlaments apstiprina noteikums patērētāju aizsardzībai

Šodien Parlaments apstiprināja direktīvu, kuras mērķis ir novērst viltotu zāļu izplatību legālās piegādes ķēdēs. Lai novērstu bīstamu medikamentu nokļūšanu pie pacientiem, jaunajā ES direktīvā iekļauta tirdzniecība internetā, jaunu drošības elementu un kontroles sistēma un sankciju ieviešanu, ja konstatēta viltošana. 
Ziņa publicēta 16.02.2011lasīt vairāk...

Vide. Komisija brīdina Latviju par ES gaisa kvalitātes noteikumu neievērošanu

Latvijai nav izdevies efektīvi risināt pārmērīgas PM10 — sīku gaisa nestu daļiņu — emisijas, kas lielā koncentrācijā var būt bīstamas cilvēkiem. Tāpēc pēc vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma ir sagatavots argumentēts atzinums. Latvijai tiek doti divi mēneši laika vajadzīgo pasākumu veikšanai. Pretējā gadījumā Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā.
Ziņa publicēta 16.02.2011lasīt vairāk...