Programma InvestEU: Komisija paraksta vienošanos ar Ziemeļvalstu Investīciju banku par 480 miljonu eiro piesaistīšanu zaļajām investīcijām

Šodien Eiropas Komisija un Ziemeļvalstu Investīciju banka (ZIB) parakstīja InvestEU garantijas nolīgumu, kura vērtība ir līdz 114 miljoniem eiro. Nolīgums ļaus piesaistīt ZIB finansējumu līdz 480 miljonu eiro apmērā investīcijām ilgtspējīgā infrastruktūrā, pētniecībā, inovācijā un digitalizācijā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, kā arī Polijā. Paredzams, ka tas savukārt mobilizēs publiskā un privātā sektora investīcijas kopumā aptuveni 2 miljardu eiro apmērā.
Ziņa publicēta 12.12.2022lasīt vairāk...

Līdztiesības tiesību aktu kopums: Komisija ierosina jaunus noteikumus vecāku stāvokļa atzīšanai starp dalībvalstīm

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir ES līmenī saskaņot starptautisko privāttiesību noteikumus attiecībā uz vecāku stāvokli. Priekšlikums ir vērsts uz bērna labākajām interesēm un tiesībām. Tas nodrošinās juridisko skaidrību visu veidu ģimenēm, kas atrodas pārrobežu situācijā ES, neatkarīgi no tā, vai tās pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu, lai ceļotu vai dzīvotu, vai tāpēc, ka tām ir ģimenes locekļi vai īpašums citā dalībvalstī. Viens no galvenajiem priekšlikuma aspektiem ir tas, ka vecāku stāvoklis, kas noteikts kādā ES dalībvalstī, būtu jāatzīst visās pārējās dalībvalstīs bez jebkādas īpašas procedūras.
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

Eiropas Inovācijas padome: vairāk nekā pusotrs miljards eiro radikālām tehnoloģijām

Komisija šodien pieņēma Eiropas Inovācijas padomes (EIP) 2023. gada darba programmu. 2023. gadā tā zinātniekiem un novatoriem paver finansējuma iespējas 1,6 miljardu eiro apmērā, lai izvērstu radikālas tehnoloģijas un radītu jaunus tirgus. Vairāk nekā pusmiljards eiro ir paredzēti nākamās paaudzes tehnoloģijām Eiropas stratēģiskajās jomās, tostarp enerģijas uzkrāšanai, kvantu, pusvadītāju un pārtikas nodrošinājumam.
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

Kapitāla tirgu savienība: jauni priekšlikumi par tīrvērti, uzņēmumu maksātnespēju un uzņēmumu iekļaušanu biržas sarakstā nolūkā padarīt ES kapitāla tirgus pievilcīgākus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir turpmāk pilnveidot kapitāla tirgu savienību (KTS), lai: padarītu ES tīrvērtes pakalpojumus pievilcīgākus un noturīgākus, tādējādi atbalstot ES atvērto stratēģisko autonomiju un saglabājot finanšu stabilitāti; visā Eiropas Savienībā saskaņotu konkrētus noteikumus par uzņēmumu maksātnespēju, padarot tos efektīvākus un palīdzot veicināt investīcijas pārrobežu mērogā; ar jauna akta par iekļaušanu biržas sarakstā palīdzību mazinātu administratīvo slogu visu lielumu uzņēmumiem (it īpaši MVU), lai tie varētu labāk piekļūt publiskajam finansējumam, kotējoties biržu sarakstos.
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

ES pieprasa PTO izveidot divus paneļus lietās pret Ķīnu par ierobežojumiem, kas piemēroti Lietuvai un augsto tehnoloģiju patentu īpašniekiem

Eiropas Savienība (ES) šodien pieprasīja Pasaules Tirdzniecības organizācijā izveidot paneļus, lai izskatītu divus tirdzniecības strīdus, kas ES ir ar Ķīnu. Pirmais attiecas uz tirdzniecības ierobežojumiem, kurus Ķīna kopš 2021. gada decembra piemēro eksportam no Lietuvas un eksportētajiem ES produktiem, kuros ir Lietuvas komponenti. Otrais attiecas uz Ķīnas ieviestajiem ierobežojumiem attiecībā uz ES augsto tehnoloģiju patentu īpašnieku iespējām vērsties ES tiesās, lai panāktu savu tiesību efektīvu aizsardzību un īstenošanu.
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

Zaļais kurss: ES vienojas par tiesību aktu, kas vērsts pret globālo atmežošanu un mežu degradāciju, ko izraisa ES ražošana un patēriņš

Komisija atzinīgi vērtē pagaidu politisko vienošanos, kas tikko panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi par ES regulu par neatmežojošām piegādes ķēdēm. Kad jaunais tiesību akts būs pieņemts un piemērots, tas nodrošinās, ka kopums ES tirgū laistu preču vairs neveicinās atmežošanu un mežu degradāciju Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Tā kā ES ir liela ekonomika un šo preču patērētāja, šis solis palīdzēs apturēt būtisku daļu globālās atmežošanas un mežu degradācijas, savukārt mazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un biodaudzveidības zudumu. Šī svarīgā vienošanās ir panākta, tieši pirms sāksies starpposma Konference par bioloģisko daudzveidību (COP15), kuras mērķis ir noteikt dabas aizsardzības mērķus nākamajām desmitgadēm.
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: pieteikšanās uz 2023. gada balvām sākusies!

No šodienas Komisija izsludina pieteikumus jaunā Eiropas “Bauhaus” 2023. gada balvai. Pēc pēdējiem diviem veiksmīgajiem konkursiem, kuros saņemti vairāk nekā 3000 pieteikumu no visām ES dalībvalstīm, 2023. gada konkursā tiks apbalvotas 15 parauginiciatīvas, kas sasaista ilgtspēju, estētiku un iekļautību – trīs jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības. Saistībā ar Eiropas Prasmju gadu šā gada konkursā galvenā uzmanība tiks pievērsta izglītībai un mācībām. Pirmo reizi mēs arī pieņemsim pieteikumus par projektiem un iecerēm Rietumbalkānu valstīs. Tāpat kā pagājušajā gadā, tiks piešķirtas īpašas balvas cilvēkiem, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 19.00 (pēc Centrāleiropas laika).
Ziņa publicēta 07.12.2022lasīt vairāk...

Eiropas muzikālais ceļojums. Koncertlekcija. Kārlis Auziņš.

2022. gada 14. decembrī plkst. 13.00 aicinām uz koncertlekciju "Eiropas muzikālais ceļojums" - tikšanās ar mūziķi, saksofonistu Kārli Auziņu, kas notiks Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12, Madonā. Koncertlekciju organizē Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vieta Madonā.
Ziņa publicēta 05.12.2022lasīt vairāk...