Eiropas Komisija pieņem stratēģiju ES Pamattiesību hartas ievērošanai

Eiropas Komisija šodien pieņēma stratēģiju, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenota ES Pamattiesību harta, kas kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir juridiski saistošs instruments. Komisija pārbaudīs, vai visi ES tiesību akti atbilst hartai katrā likumdošanas procesa posmā, sākot no iepriekšēja sagatavošanās darba Komisijā līdz likumprojektu pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē, un pēc tam posmā, kad tos piemēro dalībvalstis. Komisija sniegs iedzīvotājiem informāciju par to, kad tā var iejaukties pamattiesību jautājumos, un publicēs gada pārskatu par hartas piemērošanu, lai uzraudzītu panākto progresu. Tādējādi Komisija atbild uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem.
Ziņa publicēta 19.10.2010lasīt vairāk...

ES finansēts projekts INTAMAP palīdz kartēt piesārņojumu

Reāllaika gaisa, augsnes un ūdens piesārņojuma kartes šobrīd ir pieejamas visiem, pateicoties ES finansētajam pētniecības projektam INTAMAP. INTAMAP projekta ietvaros ir izstrādāta atvērtu specifikāciju programmatūra, lai izveidotu kontūrkartes, kurās parādīta ne tikai precīza piesārņoto teritoriju atrašanās vieta, bet arī piesārņojuma izcelsmes vieta un tā virzība. Šāda informācija ļauj valsts iestādēm ātrāk izlemt par piemērotiem pasākumiem, lai likvidētu piesārņojuma avotu, un tā ļauj iedzīvotājiem izvairīties no piesārņojuma.
Ziņa publicēta 14.10.2010lasīt vairāk...

Virzībā uz „Inovācijas Savienību” jeb kā idejas var veicināt jaunas darba vietas, „zaļu” izaugsmi un sociālo progresu Eiropā

Eiropas Komisija šodien iesniedza apspriešanai savu „Inovācijas Savienības” projektu, kurā izklāstīts darbības principu kopums ceļā uz inovāciju, kas tiek sekmēta visaugstākajā politiskajā līmenī. Eiropas līmenī, kā arī sadarbojoties ar trešām valstīm, šī stratēģija pievērsīsies galvenokārt tādu problēmjautājumu risināšanai kā klimata pārmaiņas, nodrošinātība ar enerģiju un pārtiku, veselība un sabiedrības novecošanās. Tā izmantos publiskā sektora iesaistīšanos, lai stimulētu privāto sektoru un lai likvidētu šķēršļus, kuru dēļ jaunās idejas nenonāk tirgū. Šādi šķēršļi, piemēram, ir finansējuma trūkums, fragmentētas pētniecības sistēmas un tirgi, publiskā iepirkuma līgumu nepietiekams izmantojums inovāciju jomā un lēnais standartu noteikšanas process. Inovācijas Savienība ir stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva. 
Ziņa publicēta 06.10.2010lasīt vairāk...

ES atbalsta “otro iespēju”, ko piedāvā pieaugušo izglītības programma Grundtvig

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu 22. un 23. septembrī piedalīsies pasākumos Kopenhāgenā, lai atzīmētu Eiropas Savienības pieaugušo izglītības programmas Grundtvig desmito gadadienu. Finansiāli atbalstot apmācību kursus un mācību mobilitāti, programma Grundtvig palīdz pieaugušajiem uzlabot prasmes un nodarbinātības iespējas. 
Ziņa publicēta 22.09.2010lasīt vairāk...

Eiropas Komisija pieņem jaunu stratēģiju par dzimumu līdztiesību

Šodien Eiropas Komisija pieņēma piecu gadu stratēģiju par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropā. Šīs stratēģijas galvenais mērķis ir panākt labāku sieviešu potenciāla izmantošanu ES ekonomikas un sociālo mērķu labad.  Pamatojoties uz Eiropas Komisijas Sieviešu hartā (skatīt IP/10/237) ietvertajiem principiem, Komisija šai stratēģijai ir izstrādājusi īpašus pasākumus, sākot no sieviešu īpatsvara pieauguma veicināšanas uzņēmumu valdēs līdz pat ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai. Jauna Eurobarometra aptauja liecina, ka 87 % Eiropas iedzīvotāju ir pret vardarbību ģimenē.  Katrs ceturtais aptaujātais atzina, ka zina vismaz vienu šādas vardarbības upuri.
Ziņa publicēta 21.09.2010lasīt vairāk...

Eiropas Komisija izsludina konkursu „Jaunie reportieri pret nabadzību”

Šodien Eiropas Komisija izsludina konkursu „Jaunie reportieri pret nabadzību”, aicinot ES dalībvalstu žurnālistikas studentus iesūtīt reportāžas par attīstības jautājumiem. Atlasītie dalībnieki gatavos reportāžas par Eiropas attīstības dienām, kas decembrī notiks Briselē. Laureāti tiks aicināti piedalīties braucienā uz kādu no Komisijas partnervalstīm Āfrikā. Konkurss izsludināts attīstības sadarbībai zīmīgā dienā — kad līdz 2015. gadā noteiktajam Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšanas termiņam paliek vien pieci gadi un pasaule sekos līdzi Ņujorkā 20.–22. septembrī notiekošajam Apvienoto Nāciju Organizācijas samitam, lai paātrinātu TAM sasniegšanas procesu. 
Ziņa publicēta 20.09.2010lasīt vairāk...

Aicina žurnālistus pieteikties konkursā

Vēl tikai līdz piektdienai žurnālisti var pieteikt savus darbus Eiropas Komisijas (EK) balvai "Kopā pret diskrimināciju!", bet līdz nākamās darba nedēļas beigām iespējams reģistrēt savu pieteikumu Eiropas gada balvai, kas šogad tiks pasniegta pirmo reizi. Balvas abos konkursos paredzētas ne tikai Eiropas, bet arī nacionālo konkursu uzvarētājiem. 
Ziņa publicēta 14.09.2010lasīt vairāk...

Jaunie ES noteikumi paredz maternitātes un pensijas pabalstus pašnodarbinātām personām

Saskaņā ar jaunajiem ES tiesību aktiem, kas šodien stājas spēkā, pašnodarbinātām personām un viņu partneriem tiks nodrošināta labāka sociālā aizsardzība, tostarp pirmo reizi — tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Ar direktīvu par pašnodarbinātām personām un viņu līdzstrādājošiem laulātajiem (Direktīva 2010/41/ES) atceļ un aizstāj agrāku tiesību aktu (Direktīva 86/613/EEK) un uzlabo tiesības uz sociālo aizsardzību miljoniem sieviešu, kuras ir darba tirgū, nostiprinot sieviešu uzņēmējdarbību. Pašlaik tikai trešā daļa no uzņēmējiem ir sievietes. 
Ziņa publicēta 04.08.2010lasīt vairāk...